تعبیر خواب جدایی و طلاق

به گزارش وبلاگ سایه، با تعبیر خواب جدایی،تعبیر خواب طلاق دریافت، تعبیر خواب جدایی از معشوق، تعبیر خواب طلاق گردن فردی دیگر و تعبیر خواب طلاق دریافت والدین همراه ما باشید.

تعبیر خواب جدایی و طلاق

سرویس سرگرمی - از دیدگاه امام صادق دیدن جدا شدن از همسر در خواب پشیمانی برای بیننده خواب در پی خواهد داشت. آنلی بیتون یکی از معبران غربی دیدن جدا شدن و ترک معشوق در خواب را نشانه عدم پیروزیت در جبران اشتباهان گذشته می داند.

آنچه در ادامه خواهید خواند:

 • تعبیر خواب جدایی
 • تعبیر خواب جدایی معشوق
 • تعبیر خواب طلاق دریافت
 • تعبیر خواب طلاق دریافت فردی دیگر
 • تعبیر خواب طلاق پدر و مادر

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب جدایی

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید از دیگران جدا می شوید، علامت آن است که شرایط جسمی نامساعد خواهید داشت.
 • اگر خواب ببینید کسی از خانواده خود جدا می شود، علامت آن است که در معرض خطر دعواهایی قرار خواهید گرفت که هیچ گاه آشتی به دنبال نخواهد داشت.

تعبیر خواب جدایی معشوق

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید از معشوق خود جدا و آن را ترک کردید، نشانه آن است که در جبران اشتباهات خود پیروز نخواهید شد و دوستان از شما رو برمی گردانند.
 • اگر خواب ببینید دوست مورد علاقه ای، از شما جدا و شما را ترک می گوید، نشانه آن است که به شما ارث کلانی خواهد رسید.

تعبیر خواب بی اعتنایی و بی محلی کردن

تعبیر خواب طلاق دریافت

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند کسی زنش را طلاق داد و او یک زن بیش نبود، دلیل شرف و بزرگی بود. اگر او را زنی دیگر یا کنیزکی بود، دلیل که در بزرگی او نقصان شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیند زن را طلاق داد، دلیل که کاری کند که از آن پشیمان شود.

لوک اویتنهاو می گوید:

 • جدا شدن از همسر: خطر آتش سوزی
 • طلاق دریافت: شما به دلیل انجام یک خطا تنبیه خواهید شد

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید همسر خود را طلاق داده اید، علامت آن است که شریک زندگی خود را دوست نمی دارید، باید در محیط خانواده تفاهم بوجود بیاید.
 • اگر زنان خواب ببینند از شوهرشان جدا می شوند، دلالت بر آن دارد که در اثر بی وفایی عشاق منزوی خواهند شد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه در خواب ببینید که همسری دارید و او را طلاق داده اید کاری می کنید که از انجام آن مسرور نمی شوید. شما را ملامت می کنند ولی اگر در خواب ببینید که همسر خود را می خواهید طلاق بدهید غصه و اندوهی دارید که تلاش می کنید از رنج آن برهید.

کارل یونگ می گوید:

تعبیر خواب طلاق بیانگر این است که نیاز دارید بین اتفاقات زندگیتان تفاوت قائل شوید و آنها را اولویت بندی کنید. شاید شما نیاز دارید خودتان را از یک مساله یا جنبه ای از خود را مجزا کنید. به تعبیری دیگر شما از جدایی می ترسید یا از تنها شدن می ترسید. ممکن است رابطه فعلی شما را ارضا نمی کند.

دیدن طلاق در خواب، انعکاسی از حوادث زندگی واقعی و استرسی است که طلاق به همراه دارد. شما ممکن است فکر کنید که در موقعیت یا تصمیمی اشتباه نموده اید. خواب های طلاق بیانگر یک فاز تحول است. زمان آن رسیده که عادات قدیمی تان را تغییر دهید.

تعبیر خواب خیانت

تعبیر خواب طلاق دریافت فردی دیگر

مطیعی تهرانی: اگر ببینید که دیگری همسر خود را طلاق داده شما غم و اندوهی دارید که می کوشید از عذابش آسوده شد و مشاهده متارکه دیگران واکنش نوعی حسرت خوردن است که دیگری از غم راحت شد و من هنوز در بستر غم و رنج هستم.

تعبیر خواب طلاق پدر و مادر

کارل یونگ می گوید: اگر والدین شما واقعا طلاق نمیگیرند اما شما خواب می بینید که طلاق گرفته اند یا دارند طلاق می گیرد، روی مشکلاتی که درون خودتان دارید تاکید می کند. شما دارید می جنگید که رضایت هردوی پدر و مادرتان را جلب کنید، بدون اینکه آن یکی را نا امید کنید.

از اینکه با مطالعه تعبیر خواب طلاق و جدایی همراه وبلاگ سایه بودید بسیار سپاسگزاریم. اگر شما از آن دسته افرادی هستید که فضای رویای طلاق برایتان همچنان مبهم و گنگ است می توانید آن را در قسمت نظرات ارسال نموده تا با استفاده از نمادهای مختلف به تفسیر آن بپردازیم.

منبع: setare.com

به "تعبیر خواب جدایی و طلاق" امتیاز دهید

2 کاربر به "تعبیر خواب جدایی و طلاق" امتیاز داده اند | 3 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب جدایی و طلاق"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید